ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

சுற்றுச்சூழல் கரைப்பான் அச்சிடும் இயந்திரம்