ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

கொடி அச்சிடும் இயந்திரம்