ஷாங்காய், சீனா    +86-21-54306275

தொலைபேசி வழக்கு அச்சிடும் இயந்திரம்